Algemene Bedrijfsvoorwaarden

 

Atelier Bram De Man

Bram De Man

Place de Dinant 5, 1000 Brussel

 

Voor de verwerking van alle bestellingen via Atelier Bram De Man zijn de volgende Algemene Bedrijfsvoorwaarden met ingang van 1 mei 2021 van toepassing:

 

  1. Toepassingsdomein

 Al onze leveringen, diensten en offertes vinden uitsluitend plaats op basis van de volgende algemene bedrijfsvoorwaarden in de versie die van toepassing was op het moment van de bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door ons uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing van deze afwijkingen werd ingestemd. De koper verbindt zich door het indienen van een bestelling/gunning ertoe de van toepassing zijnde algemene bedrijfsvoorwaarden te aanvaarden.

 

 2. Sluiting van de overeenkomst

 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend worden beschouwd. Alleen uw bestelling is een juridisch bindend voorstel om een ​​koopverdrag af te sluiten. Het is niet van toepassing als verzekering of garantie van welke aard dan ook. Afbeeldingen op onze website zijn daarom alleen bindend als het unieke stukken betreft. De sluiting van het verdrag wordt rechtsgeldig door onze schriftelijke bevestiging (ook elektronisch).

 

 2.1 Betaling voor gekochte artikelen en betalingsverzuim

Tenzij uitdrukkelijk anders door ons geautoriseerd, dienen betalingen binnen België en de EU op onze bankrekening te worden gestort vóór of tijdens de levering van het onderwerp van het contract. Dit is eveneens van toepassing op betaling in contanten.

Een  factuur is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening BE21 0019 3781 7803 / GEBABEBB van Atelier Bram De Man, zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.

Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.

In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).

Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.

Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter Brussel of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel of de Ondernemingsrechtbank Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

 2.2 Deelleveringen

We behouden ons het recht voor om deelleveringen of gedeeltelijke handelingen uit te voeren indien bestelde goederen niet op voorraad zouden zijn, op voorwaarde dat dit voordelig lijkt voor een snelle verwerking en voor de klant aanvaardbaar is.


 
2.3. Offertes

Het opstellen van een schriftelijke offerte voor een restauratie/reparatie kost € 50 excl. BTW. Bij het plaatsen van de bestelling worden de offertekosten volledig in mindering gebracht. Offertes waarbij foto's nodig zijn (zoals aanbiedingen voor verzekeringen na ongeval/schade) kosten € 20 excl. BTW extra.

Een offerte is geldig voor 31 dagen, waarin de prijs wordt vastgelegd. Deze termijn heeft echter geen toepassing op de beschikbaarheid van instrument of accessoires. Een offerte is geen 
verkoopovereenkomst, noch reservatie. Indien gewenst kan een instrument, strijkstok of accessoire voor een maximum van 7 dagen sinds opmaakdatum van de offerte worden gereserveerd.

 

  1. Garantie

 De garantieperiode voor nieuwe artikelen is 24 maanden en begint met de risico-overdracht. De garantieperiode voor gebruikte artikelen bedraagt ​​12 maanden vanaf de risico-overdracht. In geval van gebreken zijn wij als volgt aansprakelijk: de gebrekkige goederen en een kopie van de verkoopsfactuur dienen naar ‘Atelier Bram De Man’ Place de Dinant 5, 1000 Brussel België te worden gezonden, of persoonlijk worden bezorgd.

 

3.1. Aanspraak op garantie wegens transportschade heeft de klant alleen als hij de goederen bij ontvangst van de goederen onmiddellijk en aantoonbaar heeft gecontroleerd en daarmee aan zijn onderzoeks- meldingsplicht direct na ontvangst van de goederen heeft voldaan.

 3.2. De garantieclaims strekken zich niet uit tot natuurlijke slijtage en niet tot schade veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig, onoordeelkundig of ondoelmatig gebruik of behandeling na risico-overdracht.

 3.3. De aanspraak op garantie dekt evenmin schade die is ontstaan ​​door het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud of ongeschikt onderhoud.

 3.4. Houten onderdelen en instrumenten zijn natuurlijke producten. We behouden ons het recht voor om afwijkingen te maken in afmetingen, gewicht, kleur en de aard van het hout, mits de bruikbaarheid van het gekochte artikel niet wordt aangetast. Deze verschillen geven geen grond tot reclamatie of klachten. Voor optische afwijkingen gelden dezelfde regels als onder punt 2. De garantie omvat ook niet het natuurlijke ontstaan van barsten in het hout van snaarinstrumenten, voor zover deze niet aantoonbaar het gevolg zijn van fabricagefouten of een verkeerde bewerking.

 3.5. Goederen die door ons als "defect" worden aangeboden en verkocht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van enige garantie.

 3.6. Onze instrumenten en hun accessoires worden naar de beste kennis en geweten beoordeeld, meestal in raadpleging van en samenspraak met andere deskundigen, alsook op basis van leeftijd, herkomst, kwaliteit en staat. Elke deskundigheid en/ of het aanmaken van een attest door een gerechtelijk beëdigde deskundige vóór de aankoop geschiedt normaliter alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de koper. Voor eventuele latere herbeoordelingen of kalibraties van taxaties door derden is elke aansprakelijkheid, conversie en/ of garantie uitgesloten.

3.7 Op alle reparaties/restauraties wordt een garantie verstrekt van 12 maanden, bij zorgvuldig gebruik van het instrument. Bij defecten voortkomend uit deze restauratie (zoals daar zijn: geloste barstversteviging, ontlijmde barst) dient het instrument te worden teruggebracht naar Atelier Bram De Man, waar dit instrument zal worden gerestaureerd. Indien geopteerd wordt om dit instrument naar een andere werkplaats te brengen of dit zelf te repareren, vervalt de garantie automatisch. Onder geen beding kunnen facturen van derden worden afgewenteld op Atelier Bram De Man.

 

  1. Gegevensopslag

 Uw gegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt binnen de noodzaken van het bedrijf en diens handelingen, in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet. Wij geven uw persoonlijke gegevens, waaronder uw woonadres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die op elk moment door u kan worden ingetrokken.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

 a) Alle goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

 b) Als de klant handelt in strijd met het contract, vooral in geval van betalingsachterstand, behouden wij het recht om de goederen terug te nemen. Een herroeping van het contract ontstaat pas nadat een door ons gestelde termijn voor betaling of nakoming, en de uitdrukkelijke verklaring van onze kant, is verstreken. In dit geval behouden we ons het recht voor om de klant te verbieden de goederen door te verkopen en de gepaste effecten in bewaring te nemen totdat de door ons geleverde goederen of diensten volledig zijn betaald.

 

  1. Bezorgvoorbehoud

 Het optreden van onvoorziene obstakels die buiten onze macht liggen (natuurrampen, schade door brand, water, stormen, stakingen en andere onvoorziene gebeurtenissen) en buiten onze redelijke zorgplicht vallen, dit geldt ook voor de vertraging in de levering van onze toeleveranciers van materiaal en grondstoffen, geeft ons het recht om ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het leveringscontract.

 Als we de goederen of diensten niet op tijd kunnen leveren of uitvoeren vanwege de fout van de contractpartner (uitsluiting, niet verschijnen, weigering om te accepteren, enz.), hebben we hetzelfde recht. We verplichten ons ertoe onze klanten onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke omstandigheden.

 

  1. Effectiviteit en wijzigingen in de voorwaarden

 Partiële ongeldigheid: Mochten individuele bepalingen of voorwaarden van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk juridisch ondoelmatig of nietig zijn, dan blijven de overige delen van de algemene voorwaarden geldig.

 ‘Atelier Bram De Man’ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen. Als de voorwaarden worden gewijzigd, zijn voor de klant de voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

 

  1. Regeling van de bevoegde rechtsstand

 De bevoegde rechtsstand is te Brussel, ongeacht of de contractpartner van ‘Atelier Bram De Man’ een natuurlijke of rechtspersoon is, zelfs als deze persoon geen bevoegde rechtbank in België heeft. De wettelijke bepalingen van de Belgische wetgeving zijn van toepassing.